Wizyty:
Dzisiaj: 13 Wszystkie: 66250

Oferta » Urządzenia NO

Urządzenia NO

Urządzenia NO - urządzenia do załadunku lub rozładunku zbiorników transportowych (wymagają rejestracji w TDT)

Projektowanie urządzeń NO

Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz uzgodnienie jej na zgodność z Rozporządzeniem Ministra Transportu z dnia 20 września 2006 roku w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania  zbiorników transportowych (DZ. U. Nr 181, poz. 1335, z 2006 roku), znowelizowane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2014 roku, zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1105)

Dostawa i montaż urządzeń NO

Dostawa i wykonanie urządzeń oraz stanowisk NO zgodnie z uzgodnioną dokumentacją projektową TDT. Aby wykonać stanowisko/urządzenie NO zgodnie z obowiązującymi przepisami, niezbędne są Uprawnienia TDT do Wykonywania/Modernizacji/Montażu urządzeń NO

Rejestracja urządzeń NO

Kompleksowa organizacja odbioru TDT - przeprowadzenie próby ciśnieniowej urządzenia oraz przeprowadzenie próby eksploatacyjnej stanowiska NO.

Przeglądy, rewizje urządzeń NO

Wykonywanie przeglądów okresowych tzw. rewizji urządzeń NO. Świadczymy kompleksowe usługi w tym zakresie: szykujemy niezbędne dokumenty, umawiamy inspektora, przeprowadzamy rewizję u klienta. Zgodnie ze znowelizowanym rozporządzeniem nie jest wymagana obecność cysterny przy takiej rewizji, dopuszczalne jest sprawdzenie funkcjonalności stanowiska w obecności inspektora TDT oraz próba ciśnieniowa na ciśnienie pracy wodą.